CELSIUS TO FAHRENHEIT IN PYTHON

 

Program

 

# Python Program to convert temperature in celsius to fahrenheit

 

# To take the temperature from the user

celsius = float(input(“Enter the temperature in degree Celsius: “))

 

# calculate Fahrenheit temperature

fahrenheit = (celsius * 1.8) + 32

 

print(‘%0.1f degree Celsius is equal to %0.1f degree Fahrenheit’ %(celsius,fahrenheit))

 

input(“Press Enter to Exit”)

 

Output